Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten.

1. De luchtvaartsector moet zich engageren voor de klimaatdoelstellingen, propere lucht, natuurbehoud en biodiversiteit. Dit vergt een plafond op vervuiling per vliegtuig. Duidelijke normen op vlak van CO2, stikstofoxiden (NOx) en (ultra)fijn stof en deze verankeren in onze klimaatdoelstellingen en –inspanningen.
 
2. Slimme heffingen maken een einde aan de oneerlijke concurrentie van de luchtvaart met andere transportmiddelen en doen de vervuiler bijdragen.
Op Belgisch niveau vragen wij daarom:
- Een belasting per vliegtuig in functie van (1) de geluids- en uitstootclassificatie van het vliegtuig en de afstand van de vlucht; (2) het tijdstip van de vlucht, waarbij vliegen tijdens de piek significant meer belast wordt en (3) de reisbestemming: extra heffing voor vluchten onder de 500 km of naar bestemmingen die met de trein bereikbaar zijn in minder dan 6 uur
- Een ticket taks in afwachting van de BTW heffing, waarbij de huidige Diabolotoeslag wegvalt.
Op Europees niveau vragen wij:
- Een belasting op brandstof; bovendien gedifferentieerd om vliegen met zwavelrijke kerosine te ontmoedigen.
- BTW op vliegtuigtickets.
 
3. Stillere vliegtuigen dragen ertoe bij de nieuwe geluidsrichtlijnen voor de luchtvaart (Wereldgezondheidsorganisatie - Oktober 2018) te bereiken. Wij vragen een vermindering van de quota counts tegen 2020.
- Van 23u tot 6u: quota count van 3
- Van 6 tot 7u: quota count van 4
- Andere tijdstippen: quota count van 12
 
4. Geluidsnormen ook in Vlaanderen en geharmoniseerd tussen de regio’s.
 
5. Proefdraaien in loodsen in plaats van op een proefdraaiplaats in open lucht.
 
6. Behoud van het huidig maximum van 74 vliegbewegingen per uur voor de piekperiodes.
 
7. Een plafond op het totaal aantal vliegbewegingen per jaar van 250.000 in 2025.
 
8. Afschaffing van de nachtvluchten tegen 2025, met afbouw vanaf 2020: van 16.000 nachtbewegingen naar 10.000, met vertrekken van 5.000 naar 3.000.
 
9. Wettelijke verankering van het historisch preferentieel baangebruik gebaseerd op de windnormen.
 
10. De federale overheid ontwikkelt in overleg met de regio’s en andere belanghebbenden een duurzame strategische luchthavenvisie en een wettelijk kader.
Relevante scenario’s worden geëvalueerd o.m. via onafhankelijke becijfering van hun maatschappelijke kosten en baten: gezondheid, milieu, infrastructuur, mobiliteit, jobs, veiligheid, ...
De federale en regionale overheden bepalen de regels waaraan de Belgische luchthavens en betrokken operatoren zich moeten houden.
De overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de luchthavenvisie en de naleving van de spelregels en informeren alle betrokkenen.
 
11. Een globaal mobiliteitsplan via samenwerking tussen overheden, privésector en gebruikers.
- Uitbouw van snelle en milieuvriendelijke alternatieve transportvormen, ter vervanging van vluchten onder de 500km.
- Uitbouw van een volwaardig en uitgebreid trein-tram-busstation op de luchthaven.
- Oost /Zuid ontsluiting van de luchthaven via voldoende rechtstreekse treinen.
- Afwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) en tramlijnen met Brussel.
 
12. Een gecoördineerde samenwerking en connectiviteit met andere luchthavens, onder meer via snelle en regelmatige treinverbindingen. Dit moet leiden tot meer specialisatie en een vlottere nationale en internationale bereikbaarheid.

Luchthavenregio Zaventem, november 2018.