12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Betreft : Ontwerp geluidsactieplan 2019-2023 voor de Luchthaven Brussel-Nationaal openbaar onderzoek

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van de publieke inspraak over het ontwerp geluidsactieplan 2019-2023 voor de Luchthaven Brussel-Nationaal verwijst het Burgerforum Luchthaven-regio (een koepel van een aantal bestaande bewonersgroepen zoals Sterrebeek2000 vzw, Zone S Steenokkerzeel en Decibel 25L Kortenberg) naar de bezwaarschriften ingediend door haar lidverenigingen.

Concreet zijn er reeds bezwaarschriften van Sterrebeek 2000 en Decibel 25L ingediend.
Het Burgerforum Luchthavenregio wenst dezelfde belangrijke opmerkingen en bezwa-ren te maken als deze beschreven in deze beide bezwaarschriften.
Ik geef een beknopt overzicht van de voornaamste bezwaren.

1. Afbakening maatregelen in het actieplan is te beperkt

Bezwaar: Het Burgerforum Luchthavenregio vraagt dat Vlaanderen overlegt met de fe-derale en Europese overheden om tot een globaal actieplan te komen.
 
2. Kerngebied is te klein

Bezwaar: Het Burgerforum Luchthavenregio vraagt het kerngebied onmiddellijk uit te breiden naar minimaal Lden van 55 dB(A) en Lnight van 45 dB(A) en voorbereidingen te treffen om op korte termijn het kerngebied uit te breiden tot Lden 45 dB en Lnight 40 dB

3. Geluidscontouren en meetmethode moeten ruimer

Bezwaar: Het Burgerforum Luchthavenregio vindt dat de berekening van de contouren Lden van 50 db(A) en Lnight van 40 db(A) bijkomend moeten worden opgelegd in de mili-euvergunning. Tevens moet de piekbelasting als aparte indicator ingevoerd worden.
 
4. Maatregelen aan de bron
Het Burgerforum Luchthavenregio pleit voor meer ambitie om de productie van geluid aan de bron aan te pakken
 
4.1. Aantal nachtvluchten en definitie van de nachtperiode
 
Bezwaar: Het Burgerforum Luchthavenregio pleit voor de afschaffing van de nachtvluch-ten, én omwille van de volksgezondheid, én omdat de economische meerwaarde ervan zeer betwist is.
 
Op zeer korte termijn moet er een afbouwscenario komen.
In 2025 moeten nachtvluchten verleden tijd zijn.
De nacht moet gedefinieerd worden van 23 u tot 7 u.
 
4.2. Geluidsquota en geluidsnormen
 
Bezwaar: Het Burgerforum Luchhavenregio vindt dat het actieplan zou moeten streven, via overleg met de bevoegde federale overheid, naar een QC-limiet van 3 tijdens de nacht, 4 tussen 6 en 7 uur ’s ochtends en een QC-limiet van 12 overdag.
Vlaanderen moet geluidsnormen invoeren en zorgen dat die gerespecteerd worden.
 
4.3. Maatregelen tegen grondgeluid
 
Bezwaar: Het Burgerforum Luchthavenregio vraagt de milieuvergunning aan te passen om het proefdraaien in een loods te verplichten.
 
4.4. Maximum aantal bewegingen
 
Bezwaar: het Burgerforum Luchthavenregio vraagt een plafond op het totaal aantal vliegbewegingen per jaar van 250.000 en een plafond van 74 bewegingen per uur.
 
4.5. Baangebruik
 
De Vlaamse overheid mag geen duimbreed toegeven aan de Brusselse eisen om nog meer vluchten de Vlaamse Rand in te sturen.
Bezwaar: Het Burgerforum Luchthavenregio vraagt dat in het actieplan duidelijk zou gesteld worden dat er moet gevlogen worden rekening houdend met het historisch pre-ferentiële baangebruik en de windnormen .

5. Flankerende maatregelen
 
5.1. Ruimtelijke ordening
 
Het is zeer onduidelijk wie zal opdraaien voor de kosten (geluidsisolatie, planschade) binnen het kerngebied, indien bepaalde maatregelen worden opgelegd.
 
5.2. Isolatie
 
Het Burgerforum Luchthavenregio vindt dat de Vlaamse overheid teveel heil ziet in iso-latieverplichtingen in plaats van de oorzaak aan de bron aan te pakken. Op die manier wimpelt men de kosten van de hinder af op de omwonenden, die moet zorgen voor de voorfinanciering, i.p.v. op de “vervuiler”.
De luchtvaartsector betaalt gewoonweg niets voor de enorme schade die ze veroorzaakt. Integendeel, de slachtoffers van de geluidsoverlast betalen nu met hun gezondheid en met sterk verminderde waarde van hun onroerend goed.
 
CONCLUSIES
 
Het actieplan vertoont een volkomen gebrek aan ambitie. Met dit plan zal de periode tot 2023, net zoals de vorige planperiode vanaf 2016, opnieuw een verloren periode zijn om omwonenden te beschermen tegen de gezondheidseffecten van het lawaai van de luchthaven.

1. Er is nauwelijks iets gebeurd sinds de 2de ronde (actieplan 2016).

2. Het actieplan is dode letter omdat er geen duidelijkheid is over de vliegroutes en het preferentieel baangebruik. Die zaken moeten vastgelegd worden in een vliegwet. Er is ook nog steeds geen samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten.
Er kunnen bijgevolg geen doeltreffende en duurzame niet-brongerichte maatregelen worden getroffen omdat het niet duidelijk is welke inwoners dreigen gehinderd te worden.
Als milieuvergunnende overheid kan Vlaanderen zich echter niet verschuilen achter dit gebrek aan vliegwet en samenwerkingsakkoord. Zij heeft zelf bevoegdheden in handen waardoor zij haar bevolking kan beschermen. Opnieuw dus een gebrek aan ambitie.

3. Het actieplan is té vrijblijvend, omwille van het ontbreken van
- financiële consequenties (wie betaalt wat?)
- bronmaatregelen
- concrete timing
Geen enkel van de voorgestelde maatregelen wordt financieel onderbouwd. Zo worden de kosten verbonden aan de akoestische isolatie van de bestaande woningen in het kerngebied en de planschade nergens concreet becijferd.

Verder ontbreekt elke timing in het plan. Nergens wordt aangegeven wanneer welke maatregel met welke kostprijs zal gefinancierd worden. Het geluidsactie-plan is dan ook die naam niet waardig.

4. Tenslotte ontbreekt het aan een langetermijnvisie van de luchthaven van Zaventem.

Er wordt nauwelijks stilgestaan bij de effecten en de gevolgen van de strategische visie 2040 van BAC. Meer zelfs, het actieplan noemt de schertsvertoning van het Forum 2040 “ een open en gestructureerde dialoog met vertegenwoordigers van omwonenden, actie-groepen, lokale besturen, het middenveld, … “ . Niets is minder waard.
De infrastructuurplannen die in het vooruitzicht gesteld worden in de visie 2040 van BAC zijn onaanvaardbaar alleen al omdat de bijkomende geluidsoverlast de leefbaarheid van tienduizenden omwonenden van de luchthaven rechtstreeks bedreigt.
Het Burgerforum Luchthavenregio geeft om deze redenen de actieplannen daar-om een onvoldoende: ze zijn veel té vrijblijvend, té weinig ambitieus, niet onder-bouwd, het zijn losse flodders.

Het Burgerforum Luchthavenregio verzoekt de Vlaamse overheid de actieplannen grondig bij te sturen en maatregelen te nemen die daadwerkelijk remediëren en de leefbaarheid van de luchthavenomgeving garanderen.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Burgerforum Luchthavenregio