12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Bij de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem zullen lusten voor Brussel zijn en de lasten voor Vlaanderen, als we horen wat er allemaal eventueel op ons af kan komen. Ik denk dat we met voldoende zijn om daar kritisch naar te kijken en de levenskwaliteit van de buurtbewoners te garanderen. De verlenging van de startbaan is een dossier dat ze nu al jarenlang meezeulen. Daar is gewoon geen draagvlak voor. Dat betekent niet dat er geen andere maatregelen mogelijk zijn waar ook al lang sprake van is: het ‘instrument landing system’ (ILS) om automatisch te kunnen landen, de versnelde opstijgprocedures enzovoort. Er zijn mogelijkheden. Ik pleit ervoor dat de luchthaven alle andere mogelijkheden goed onderzoekt vooraleer maatregelen te nemen die totaal geen draagvlak hebben.µ
 
 
VLAAMS PARLEMENT :

Minister, uw federale collega Bellot had geprobeerd om een geluidsimpactstudie te bestellen bij een internationaal onafhankelijk bureau, maar dat bleek dan niet zo onafhankelijk te zijn en dus is dat niet gelukt. Weet u daar meer over? Zal die federale geluidsimpactstudie er wel of niet komen?

In de krant heb ik gelezen dat ondertussen de lusten voor Brussel zijn, en de lasten voor Vlaanderen, als we horen wat er allemaal eventueel op ons af kan komen.

Ik denk dat we met voldoende zijn om daar kritisch naar te kijken en de levenskwaliteit van de buurtbewoners te garanderen. De verlenging van de startbaan is een dossier dat ze nu al jarenlang meezeulen. Daar is gewoon geen draagvlak voor. Dat betekent niet dat er geen andere maatregelen mogelijk zijn waar ook al lang sprake van is: het ‘instrument landing system’ (ILS) om automatisch te kunnen landen, de versnelde opstijgprocedures enzovoort. Er zijn mogelijkheden. Ik pleit ervoor dat de luchthaven alle andere mogelijkheden goed onderzoekt vooraleer maatregelen te nemen die totaal geen draagvlak hebben.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, minister, de luchthaven is inderdaad een zeer belangrijke economische pool. Ze is belangrijk voor de tewerkstelling, en uiteraard moet elke beslissing die wordt genomen, met respect voor de omwonenden gebeuren.

Wat ik graag nog extra wil benadrukken: zit er momenteel nog capaciteitsuitbreiding in binnen de bestaande grenzen? We moeten zoeken naar een optimalisering van het baangebruik. Er zijn nieuwe technologische ontwikkelingen mogelijk, zoals verbeterde software en korter op elkaar landen. Er zijn nog optimalisaties mogelijk. Ik wil u vragen om dat samen met de luchthaven extra te bekijken.

Minister, u hebt het zelf al gezegd: er is de belangrijkheid van die vliegwet. Het is belangrijk om rechtszekerheid te geven aan de omwonenden, rekening houdend met de leefbaarheid, maar ook rechtszekerheid aan de luchtvaartmaatschappijen. Het is uiteraard een federale vliegwet, onder leiding van minister Bellot. Welke stappen hebt u al genomen als Vlaams minister om te zorgen dat we daar ook vooruit kunnen?

Mevrouw Segers heeft het woord.

De toekomst van de luchthaven belangt ons allemaal aan. Het is essentieel dat we de economische leefbaarheid van de luchthaven kunnen verzoenen met de leefkwaliteit van de omwonenden. Als we horen dat er plannen zijn om een muur te bouwen van 18 meter, waarbij Humelgem het nieuwe Doel wordt, dan hebben wij daar heel grote vraagtekens bij.

U hebt, zoals mevrouw Moerenhout terecht opmerkte, de vraag handig ontweken, want u koppelt het aan de Vliegwet. Maar, minister, u mist elke maand opnieuw de kans op het dossier op het Overlegcomité te brengen. Blijkbaar hebt u met uw federale collega gewoon afgesproken dat u niets zult doen voor de rest van de legislatuur. Dat is schandelijk.

Essentieel is dat we dit dossier eindelijk ontmijnen en ontdoen van communautaire en politieke spelletjes. Daarom doen wij opnieuw het voorstel: stel een intendant aan die in een gedragen participatief proces met alle belanghebbenden rond de tafel kan gaan zitten en een gedragen oplossing vinden. (Applaus bij sp.a)

De heer Sanctorum heeft het woord.

Voorzitter, ik begrijp nog altijd die fetisj niet van de groei van de luchthaven. Als we willen dat de algemene hinder naar beneden gaat, en niet naar boven, dan moeten we niet bezig zijn met een groeiscenario van de luchthaven.

Los daarvan, minister, … (Opmerkingen)

Ik zeg niet dat de luchthaven moet sluiten. De vraag is of ze verder moet groeien, of die uitbreiding moet plaatsvinden. Ik vind het trouwens ongepast dat zo'n uitbreiding op tafel ligt zolang er geen politieke duidelijkheid bestaat over die vliegroutes.

Minister, u verwijst ernaar, die Vliegwet moet er komen. Maar wanneer gaat die er komen? We spreken nu al maanden, zelfs jaren, over meer overleg tussen de verschillende regeringen om hieruit te geraken zodat al die frustratie in Vlaams-Brabant over die hinder stopt, dat er duidelijkheid komt. Maar wanneer komt die duidelijkheid er?

Gaat er deze legislatuur nog een vliegwet komen? Gaat u aan tafel zitten met de andere regeringen?

Minister Ben Weyts

Mevrouw Segers, u hebt kritiek op de verlenging van de startbaan met 900 meter. U roept op om een intendant in te schakelen. U beweert de belangen te verdedigen van Vlaams-Brabant. Ik vrees dat we u echt niet nodig hebben, want ik vrees dat uw linkerhand soms niet weet wat uw rechterhand doet. U hebt in de Senaat een voorstel ingediend samen met de heer Anciaux. U hebt dat ook ondertekend.

Hiermee – het tart vanuit Vlaams-Brabant werkelijk alle verbeelding – stelt u niet alleen voor om de startbaan te verlengen met 900 meter; neen, u stelt een verlenging voor met 1,8 kilometer! Nietwaar, vrienden! U vraagt om 1,8 kilometer verlenging te onderzoeken. (Applaus bij de N-VA)

U vraagt om baan 25L – daarover spreken we dus – zo veel mogelijk achteruit te schuiven zodat deze baan volwaardig kan worden gebruikt voor opstijgende vluchten. U vraagt om te onderzoeken of er een verlenging van baan 25L mogelijk is met 1,8 kilometer! Het is zelfs 1850 meter! Dat is toch het voorstel dat uw partij heeft ingediend in de Senaat! (Applaus bij de N-VA)

En u komt ons hier de les spellen en de belangen verdedigen van Vlaams-Brabant! (Applaus bij de N-VA)

Blijf alstublieft zo ver mogelijk weg van de belangen van Vlaams-Brabant als dit uw intentie is. Wij hebben u niet nodig, wel integendeel.

Het onheilscenario dat wordt geschetst, is het maximale scenario. Voor alle duidelijkheid: vandaag liggen verschillende scenario's op tafel. Er wordt enkel gefocust op het maximale statische scenario waarbij er sprake is van een muur van 4 kilometer lang en 18 meter hoog, maar er liggen nog verschillende andere opties op tafel.

Ik heb al overleg gehad met minister Bellot. Hij gaat maatregelen nemen via technologische oplossingen, bijvoorbeeld het uitrusten van alle start- en landingsbanen met het ‘instrument landing system’. Dat is belangrijk. Dat kan nu worden gedaan en daar wordt aan gewerkt door minister Bellot.

Men suggereert om oppositie te voeren tegen de beslissing van minister Bellot. A la limite, graag, maar er is geen beslissing. Ik zou willen dat er iets op tafel komt te liggen. Zodra er iets op tafel ligt, gaan we dat vanzelfsprekend met zijn allen kritisch bekijken, maar er ligt nog niets op tafel. Net daarvoor ijveren wij.

Tot slot: er is natuurlijk een betrokkenheid vanuit de Vlaamse Regering. Momenteel is er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de luchthavenomgeving. Je kunt in technologische oplossingen voorzien en je kunt kijken naar alternatieve scenario's zoals een beperkte verlenging van de startbaan of een taxibaan. Naargelang het scenario dat men hanteert, is er desgevallend een aanpassing nodig van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De luchthavenuitbater is gebonden aan alle ruimtelijke procedures en vergunningen allerhande. Dat wil dus zeggen dat de Vlaamse Regering, en meer specifiek de minister van Ruimtelijke Ordening, ter zake vanzelfsprekend inspraak heeft. Ik kan u garanderen dat er regelmatig overleg is tussen mezelf en minister Bellot, en vanzelfsprekend ook met de luchthavenuitbater. Ik herhaal: wij willen zorgen voor economische groei in de luchthavenregio maar met een draagvlak in de betrokken gemeenten, en er is een absolute koppeling met een federale vliegwet.

Minister, u hebt op allerlei zaken geantwoord die vooral naast de kwestie zijn, zelfs over voorstellen die door andere collega's in de Senaat zijn ingediend. Maar over een concrete oplossing hebt u helemaal geen duidelijkheid gegeven. De mensen in uw eigen provincie, en zeker in de Vlaamse Rand, waarvoor u dan ook nog eens als minister bevoegd bent, maken zich zorgen om hun woonkwaliteit, om de leefbaarheid, om hun nachtrust, om de vraag of ze eenvoudigweg hun woning kunnen behouden of niet. Degenen die nu naar uw antwoord hebben geluisterd, weten nog altijd niet meer en weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Dus vraag ik u, minister: communautaire stilstand of niet, durf nu eens in dit dossier de moed van uw overtuiging te hebben, durf nu eens wat meer te doen dan alleen maar te blaffen, durf nu ook eens te bijten en door te bijten in dit dossier, zodat die Brusselse chantagepolitiek met geluidsnormen van de baan is en er een vliegwet komt die zekerheid geeft aan de mensen in Vlaams-Brabant. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister, wij staan op dezelfde lijn, dat weet u. Ik wil u nog één ding meegeven. Een aspect dat hier nog niet aan bod is gekomen, is dat binnen de komende tien jaar er ook nog wel wat innovatie mogelijk is. Zo werkt de universiteit van Leuven aan een nieuwe generatie isolatiemateriaal en wordt er ook gezocht naar elektrische motoren als bijstarter bij het starten. Misschien kunnen in de loop der jaren ook vernieuwingen op dat gebied zorgen voor minder hinder voor de inwoners. (Applaus bij de N-VA)

Minister, collega Segers heeft volledig gelijk. U hebt er niet op geantwoord, maar u mist maand na maand zelf de kans om de Vliegwet op de tafel te brengen en te bespreken. Ook collega Sanctorum heeft gelijk: zolang die er niet is, is het totaal ongepast om over die uitbreiding te spreken, laat staan zoals vanmorgen, wanneer u zich expliciet hebt geuit als voorstander van de uitbreiding, van de verdubbeling van de luchthaven.

Ik vind dat u daarin een verkeerde keuze maakt, als minister van de Vlaamse Rand omdat u geacht wordt om de leefbaarheid te verdedigen en om de belangen van de omwonenden te verdedigen en te beschermen, maar ook als minister van Mobiliteit. Hoe zult u er in godsnaam voor zorgen – daar heb ik u ook geen antwoord op horen geven – dat die 20 miljoen extra reizigers van en naar Zaventem kunnen reizen? Dat is immers volledig onrealistisch en volledig onwenselijk. (Applaus bij Groen)

De actuele vragen zijn afgehandeld.