12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Burgemeester Chris Taes (CD&V) gaf op de gemeenteraad toelichting bij de stand van zaken rond het toekomstplan van luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) in verband met de nationale luchthaven.

Op 17 november jl. werd het college van burgemeester en schepenen door de luchthavenuitbater uitgenodigd voor een bondige toelichting bij het toekomstplan van de luchthavenuitbater met als horizon 2040.

Bij die toelichting werd het evidente economische en tewerkstellingsbelang van de luchthaven in de verf gezet en werd de ambitie van de luchthavenuitbater duidelijk om tegen 2040 het volume van passagiers- en cargovervoer ten opzichte van vandaag te verdubbelen. Niemand betwist het economische belang van de luchthaven als tweede belangrijkste economische poort van het land.

Toch heerst er bij de voltallige gemeenteraad grote bezorgdheid om een aantal zeer belangrijke elementen in het toekomstplan van BAC:

In één van de scenario’s wordt een verlenging van startbaan 25L met 900 meter in het vooruitzicht gesteld. Dat is voor het gemeentebestuur volstrekt onaanvaardbaar, omdat dit de leefbaarheid van de hele dorpskern van Erps-Kwerps onmogelijk zou maken. Mocht BAC eraan denken om dit scenario verder uit te werken, dan zal het gemeentebestuur van Kortenberg alle politieke, juridische en democratische middelen inzetten om dit te verhinderen.

In het toekomstplan is sprake van een ‘zuidelijke ontsluiting’ van de luchthaven vanuit de E40. Concrete tracés of plannen hiervoor zijn niet beschikbaar. De gemeenteraad spreekt zich ondubbelzinnig uit tegen een ‘zuidelijke ontsluiting’ die de schaarse open ruimte in Everberg en Kortenberg zou doorkruisen.

Op dit ogenblik is er een totaal onevenwicht in de verdeling van de lusten en lasten van de luchthaven tussen de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeenteraad van Kortenberg eist dat eerst een duurzame oplossing voor het rechttrekken van het bestaande onevenwicht wordt uitgewerkt via een federale Vliegwet, vooraleer nieuwe uitbreidingsplannen worden gerealiseerd. Het is immers onmiskenbaar dat de voorliggende uitbreidingsplannen het bestaande onevenwicht alleen maar zullen vergroten en versterken.

Door de bekendmaking van het toekomstplan van BAC, zijn de bouwgronden en het vastgoed in de onmiddellijke omgeving van de mogelijke ‘ingrepen’ voor de luchthavenuitbreiding (verlenging van de taxibaan en/of verlenging van de landingsbaan) in potentiële waarde gedaald. Het vooruitzicht van een belangrijke ruimtelijke ingreep in de rechtstreeks geviseerde wijken en straten in Erps-Kwerps, zorgt onvermijdelijk voor een waardedaling bij een mogelijke verkoop van vastgoed. De gemeenteraad eist een passende oplossing voor dit probleem.

De voltallige gemeenteraad van Kortenberg is vastberaden om, over alle partijgrenzen heen, eensgezind de belangen van de omwonenden in dit belangrijke dossier te blijven verdedigen, volgens de principes die werden vastgelegd in het ‘minderhinderplan’.

Daarom gaat het gemeentebestuur in op het aanbod van luchthavenuitbater BAC om concrete toelichting te komen geven over de toekomstplannen op een raadscommissie ‘ad hoc’, waarin alle gemeenteraadsfracties vertegenwoordigd zijn, en waarop ook vertegenwoordigers van bewonersgroep Decibel 25L en andere geïnteresseerden zullen worden uitgenodigd. De datum voor dit overleg moet nog worden bepaald.

Intussen blijft het gemeentebestuur dit dossier met de grootst mogelijke aandacht opvolgen en dringt het er bij BAC en alle betrokken overheden op aan om helder en transparant te communiceren naar de betrokken inwoners.

Bron : Blogspot van Dhr. Chris Taes